Casemanagement

Tijdens de verzuimperiode van de zieke medewerker moet het ziekteproces begeleid en bewaakt worden. Maar veel werkgevers zijn niet volledig op de hoogte welke stappen en handelingen er genomen moeten worden en wat wettelijk verplicht is. Dit is logisch, er zijn veel andere prioriteiten in het bedrijf en het ziekteverzuim “doe je er niet zo even bij”. De casemanagers van InMotion kunnen dit proces voor de werkgever begeleiden en bewaken. Enkele termen die de casemanager typeren is dat ze daadkrachtig en proactief zijn, maar ook geven zij gevraagd én ongevraagd advies om het herstel zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. 

In de praktijk worden de volgende taken vaak bij de aangewezen casemanager neergelegd:

 1. Voeren van verzuimgesprekken;
 2. Opstellen Plan van Aanpak met de werknemer, vaak ook samen met de werkgever;
 3. Aanspreekpunt voor werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en UWV;
 4. Bewaken van het re-integratieproces;
 5. Opbouwen van het verzuimdossier volgens de wet WvP;
 6. Voeren van evaluatiegesprekken;
 7. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen rondom verzuim ;

Als er verzuimgesprekken gevoerd dienen te worden met de medewerker, is dit telefonisch of gaat de casemanager naar de medewerker toe. Zo hoeft de zieke werknemer niet de deur uit waardoor het reizen geen belemmering hoeft te zijn. Daarnaast kan de medewerker hierdoor in zijn eigen omgeving blijven en indien gewenst kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. Dit kan handig zijn omdat de casemanager ook voorlichting geeft over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. Dat is voor de meesten een ingewikkeld proces.  

Niet elke organisatie heeft de kennis en ervaring in huis om goed met een zieke werknemer om te gaan. De casemanager van InMotion kan met de werkgevder meedenken en adviseren. Wij zorgen ervoor dat het verzuim verloopt volgens de wettelijke regels. Het is bijvoorbeeld niet altijd nodig om een arbeidsdeskundige in te zetten, ook de inzet van een bedrijfsarts is op een aantal momenten van belang (in ieder geval vanaf week 6 van het verzuim). Maar ook is het soms goed om helemaal aan het begin van een ziektetraject al direct een bedrijfsarts in te zetten, om een dossier te laten “medicaliseren”. InMotion kan de werkgever advies geven over hoe deze met de zieke werknemer om dient te gaan. Dit advies kan zowel telefonisch, via Skype/Teams, of er kan een afspraak gemaakt worden om  vragen door te nemen.

Ook biedt InMotion voor werkgevers de dossiercheck aan. Hierbij controleert de casemanager het gehele re-integratiedossier, en zorgt dat deze “Poortwachterproof”is:
– Wat is er precies gebeurd in het dossier? 
– Welke stappen zijn wanneer in het traject gezet, of moeten nog worden genomen? 
– Welke expertise is ingezet, of moet nog worden ingezet? 

Wet verbetering Poortwachter

Wat is de Wet verbetering Poortwachter?
De Wet verbetering Poortwachter is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken. De wet verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen, met een arbodienst en/of gecertificeerde bedrijfsarts, inspannen om de betreffende zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze inspanningen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

Stappen Wet verbetering Poortwachter
De Wet verbetering Poortwachter (WVP) geeft aan welke stappen op welk moment genomen moeten worden:

 • In week 1 meldt de werkgever de medewerker ziek bij InMotion en/of bedrijfsarts en het UWV (een eigen risico drager meldt de medewerker pas in de 6e week van het verzuim ziek bij het UWV).
 • In week 6 van het ziekteverzuim maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse, waarna een re-integratieadvies volgt. Dat advies is gericht op het herstel en werkhervatting, bij voorkeur in de eigen functie. Ook legt de casemanager in week 6 een re-integratiedossier aan, waarin alle afspraken over de re-integratie worden vastgelegd.
 • Uiterlijk in week 8 van het verzuim bespreekt de casemanager van InMotion het re-integratieadvies met de werknemer en de werkgever, en samen wordt er een plan van aanpak gemaakt voor herstel en terugkeer naar werk.

 

De casemanager ziet erop toe dat de re-integratie goed verloopt, houdt het dossier bij en houdt contact met alle betrokken partijen. Als het niet mogelijk is om te re-integreren bij de eigen werkgever, moet de casemanager naar re-integratiemogelijkheden zoeken bij een andere werkgever. 

Eén keer in de zes weken wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd met de casemanager om te bezien of het plan moet worden bijgesteld.

 • Tussen week 46 en 52 is de eerstejaarsevaluatie. De medewerker kijkt dan met de casemanager terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit naar het volgende jaar. Zijn de afgesproken doelen gehaald? En zo nee, is de huidige aanpak dan nog wel reëel? Als er in het bedrijf geen re-integratiemogelijkheden meer zijn, moeten we kijken of er bij een andere werkgever wel mogelijkheden zijn.
 • In week 93 moet het re-integratieverslag worden ingeleverd bij het UWV. Dit verslag stellen de medewerker en de casemanager samen op. Hierin worden alle inspanningen vermeld die zijn gezet om de medewerker te re-integreren. Je hebt dit re-integratieverslag nodig als onderbouwing van je aanvraag voor een WIA-uitkering. Ook controleert het UWV aan de hand van dit verslag of we er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat je de WIA instroomt

Offerte aanvraag

Zoek je een daadkrachtige aanpak van verzuim en verzuimbegeleiding op maat die volledig bij jouw bedrijf past?
Wil je aan de slag met de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en over naar een aanpak waarbij wordt gekeken wat de medewerker wel kan gedurende het verzuim?

InMotion denkt graag met je mee en helpt verder.